Raport ESPI 59/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Realizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 12 sierpnia 2021 roku na rachunek Spółki 1490 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 16,98 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 268212 akcji własnych Spółki _uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r._, stanowiących ok. 1,52% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Emitent posiada 91252 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,52% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.