Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 8 grudnia 2020 r.

  • strictminds
  • 12 listopada 2020
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 8 grudnia 2020 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 8 grudnia 2020 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, które odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 20/2020 oraz ESPI nr 68/2020 z dnia 27 października 2020 r. informujących o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. ze względu na bezpieczeństwo Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawi dodatkowo informację o przyczynach i celu realizacji rozpoczętego programu skupu akcji własnych, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu, regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Regulamin  określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut po zmianach

formularz do głosowania przez pełnomocnika

 ogłoszenie o zwołaniu NZWA

planowane zmiany Statutu

projekty uchwał

wzór pełnomocnictwa