Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r.

  • strictminds
  • 30 września 2020
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.