Raport ESPI 10/2020

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje o otrzymaniu na podstawie art. 69 Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Rockbridge TFI S.A.”_ działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej: „Fundusze”_ zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, że Fundusze łącznie przekroczyły próg 20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie. Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia przez Fundusze w dniu 9 marca 2020 r. transakcji nabycia 7 094 akcji, rozliczonej w dniu 11 marca 2020 r. _dalej: „Transakcja”_. Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 353 458 _słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem_ akcji Spółki, które stanowiły 19,999 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 87 776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,999 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 360 552 _słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie_ akcje Spółki, co stanowi 20,401 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 360 552 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 20,401 % ogólnej liczby głosów w Spółce, Treść zawiadomienia Rockbridge TFI S.A. z dnia 12 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rockbridge zawiadomienie