Raport bieżący ESPI 50/2019

Data sporządzenia: 2019-11-06

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, podaje do wiadomości publicznej, że powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwa”, dofinansowania do wysokości 711 975,00 złotych na realizację projektu pn. ” Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 592 235,00 złotych brutto.