Raport bieżący ESPI nr 40/2019

Data sporządzenia: 2019-09-18

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit a_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Lartiq TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Lartiq TFI S.A. zawiadomiło w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez Lartiq TFI S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 3,82% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 27.944 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 16 września 2019r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A. posiadały łącznie 95.266 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,39% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 95.266 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 18 września 2019 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A. posiadają 67.537 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Spółki, co stanowi 3,82% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 67.537 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zawiadomienie akcjonariusza o zmiejszeniu stanu posiadania akcji