Raport bieżący EBI nr 18/2018

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla potrzeb prospektu emisyjnego Bloober Team Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 14 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2016 i 2017.

Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3936.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu