Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2016

  • Bloober Team SA
  • 30 maja 2017
  • Możliwość komentowania Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2016 została wyłączona

Raport Roczny nr 13/2017

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

27509328_Skonsolidowany_raport_roczny_2016-1
27509328_Zalacznik_1_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Bloober Tea-2 (1)
27509328_Zalacznik_2_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej-0
27509328_Zalacznik_3_Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowe-3