Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2016

Raport Roczny nr 14/2017

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

27509334_Jednostkowy_raport_roczny-0
27509334_Zalacznik_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2016-1
27509334_Zalacznik_2_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki-2
27509334_Zalacznik_3_Opinia_i_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_BlooberTeam_S.A.-3