Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE30.06.2021 r.30.09.2021 r. 31.03.2022 r. 31.03.2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 416 800,7312 626 341,2317 223 821,05 26 325 843,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 116 491,2217 729 098,805 670 984,037 180 846,87
Zysk (strata) brutto8 328 347,0618 287 475,466 070 984,03 8 239 216,47
Zysk (strata) netto8 198 327,0617 897 415,465 106 796,266 896 790,12
Aktywa razem86 493 397,3783 715 753,7099 653 064,17 131 419 318,69
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 870 620,9229 743 025,7928 495 968,55 40 445 154,93
Zobowiązania długoterminowe1 252 084,56981 119,141 327 547,44 1 193 853,87
Zobowiązania krótkoterminowe5 998 413,105 911 215,937 341 582,10 18 030 601,83
Kapitał własny49 622 776,4553 507 913,8856 549 860,0283 934 094,29
Kapitał zakładowy176 729,90176 729,90193.092,60193 092,60
Liczba akcji17 672 99017 672 99019 309 26019 309 260