Raport EBI 13/2021 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

  • strictminds
  • 1 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 13/2021 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku. została wyłączona
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka” lub „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wszystkie projekty uchwał, które zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy do Spółki przed terminem WZA, Spółka będzie ogłaszać niezwłocznie na swojej stronie internetowej _https://ir.blooberteam.com/tag/wza/ _ zgodnie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Załączniki

Pismo przewodnie RB TFI 1.10.2021 – projekty uchwał

Projekty uchwał NZW_modyfikacja 2021.10.01

Projekt uchwał NA NWZ 19.10.2021_v3