Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r.

  • strictminds
  • 25 maja 2021
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie dalej jako „Emitent” przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, które odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawi dodatkowo informację o przyczynach i celu realizacji rozpoczętego programu skupu akcji własnych, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

Załączniki:

BLO_GK_raport_roczny_skonsolidowany_2020-0

BLO_GK__Zalacznik_nr_2_sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_2020-2

BLO__Zalacznik_nr_1_sprawozdanie_finansowe_roczne-1

BLO_Zalacznik_nr_3_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020-3

BLO_Zalacznik_nr_2_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020-2

BLO_raport_roczny_jednostkowy_2020-0

BLO_GK_Zalacznik_nr_3_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020-3 BLO_GK_Zalacznik_nr_1_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020-1

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał WZ Czerwiec 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bloober Team za rok 2020

Wniosek zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2020

Wzór Pełnomocnictwa WZA czerwiec 2021

Wzór formularza do wykonywania głosu WZA czerwiec 2021

Projekty uchwał WZA czerwiec 2021

OGŁOSZENIE Walne Zgromadzenie Czerwiec 2021