Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • Bloober Team SA
 • 9 sierpnia 2020
 • Możliwość komentowania Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została wyłączona

Treść:

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godzina 10:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw:

– podjęcia uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad WZA w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowy punkt i ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  • przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  • udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
  • ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  • powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniem, projekt uchwał, formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika, dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Bloober Team – planowane zmiany statutu – porównanie 06082020

Bloober Team – statut po zmianach 06.08.2020

 

Formularz do głosowania ZWZA – uzupełniony 06.08.2020

Projekty uchwał ZWZA – uzupełnione 06.08.2020

 

Rockbridge – pismo do Bloober zmiana porządku obrad – przekazanie projektów uchwał

Rockbridge – uchwała – podział akcji