Raport ESPI 53/2019

Data sporządzenia: 2019-11-19

Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej: „Fundusze”) zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż Fundusze przekroczyły próg 15 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie. Przekroczenie progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia przez Rockbridge TFI S.A. z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, w składzie którego portfela znajdują się akcje Spółki w liczbie 72.977 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem), które stanowią 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 72.977 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 4,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadały łącznie 260.094 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 14,72 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 260.094 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ, Fundusze posiadają łącznie 333.071 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 18,85 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 333.071 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18,85 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Załącznik:

Zawiadomienie pismo 15% Bloober