Raporty EBI 2017

Raport bieżący EBI nr 20/2017

26 czerwca 2017

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku, godzina […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 19/2017

21 czerwca 2017

Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki Zarząd Spółki Bloober Team S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 lipca 2017r. punktu 10 i) „powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.”, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 18/2017

21 czerwca 2017

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A.  Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 17/2017

9 czerwca 2017

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 16/2017

7 czerwca 2017

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Zarząd Spółki Bloober Team S.A.(Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 6 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Piotra Bielatowicza z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z zasiadania w Zarządzie Bloober Team S.A. Rezygnacja spowodowana jest względami zdrowotnymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 15/2017

2 czerwca 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017r. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 11/2017

11 maja 2017

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 11 maja 2017 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 10/2017

8 maja 2017

Korekta raportu bieżącego nr 7/2017 – powołanie członków Rady Nadzorczej. Zarząd spółki Bloober Team S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego z dnia 5 maja 2017 – powołanie członków Rady Nadzorczej. W raporcie bieżącym 7/2017 omyłkowo poinformowano, że w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Tomasza Muchalskiego, podczas gdy uchwała w tym przedmiocie nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. W związku z powyższym raport bieżący nr 7/2017 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 9/2017

5 maja 2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej. Zarząd spółki Bloober Team S.A.. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 maja 2017 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: a) Andrzej Zyguła b) Tomasz Muchalski c) Rafał Małek d) Marcin Borek Życiorys nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 8/2017

5 maja 2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 4 maja 2017 r. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Załączniki: […]

Read More