Raporty skonsolidowane

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2012

27 czerwca 2013

Raport Roczny nr 19/2013 Emitent podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny. Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W_EURO]-1 Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_2012-2 SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_2012-0 Oswiadczenie___Zarzadu-4 Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-_sprawzdanie_skonsolidowane-5 List_do__Akcjonaruszy-3

Read More