Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

  • strictminds
  • 6 października 2022
  • Możliwość komentowania Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (dalej jako „Raport”) w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty subskrypcji akcji serii E.

Poniżej Zarząd podaje następujące szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji prywatnej (oferty publicznej) akcji serii E, uzupełniając tym samym Raport w zakresie informacji zawartych w pkt 12):

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW).
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 28 723,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 28 723,00 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii E pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”