Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. otrzymał powiadomienie od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Powiadomiwnie Piotr Babieno 19 MAR