Uchwała GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 11 sierpnia 2022
  • Możliwość komentowania Uchwała GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. otrzymał Uchwałę nr 764/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z dnia 11 sierpnia 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił:
1) określić dzień 17 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (dalej jako „Akcje”), pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2022 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBLOBR00014”;
2) notować Akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLOOBER” i oznaczeniem „BLO”.