Uchwała o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 28 lipca 2022
  • Możliwość komentowania Uchwała o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2022 roku otrzymał Uchwałę nr 735/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dnia 28 lipca 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (dalej jako „Akcje”).
W związku z powyższym Emitent niezwłocznie wystąpi z odpowiednim wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.