Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. przez KDPW

  • strictminds
  • 11 lipca 2022
  • Możliwość komentowania Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. przez KDPW została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), informuje że w dniu 11 lipca 2022 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oświadczenie nr 608/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku, na mocy którego KDPW postanowiło zarejestrować w KDPW 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oraz nadać im kod ISIN PLBLOBR00014 (dalej jako „Akcje”), pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone w/w kodem ISIN. Zarząd KDPW wskazał, że zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone w/w kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania Akcji w tym systemie.