Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Emitent na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego powziął dzisiaj informację o rejestracji w dniu 22.06.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyżej wskazanej uchwały Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

BLO_Statut_Spolki_tekst_jednolity_6.06.2022-1 BLO_zmiany_Statutu_22.06.2022