Treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 6 czerwca 2022
  • Możliwość komentowania Treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.
Emitent informuje również o braku uchwał objętych porządkiem obrad, a niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Emitent odstąpił od przekazania informacji wskazanej w punkcie 11 porządku obrad w związku z tym, że od czasu przekazania ostatniej informacji zarządu Spółki na podstawie art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie nabyła akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 1 lub 8 Kodeksu spółek handlowych, nie powstał więc obowiązek powiadamiania walnego zgromadzenia o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

0000142798_202206060000141442