Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

  • Bloober Team SA
  • 9 maja 2022
  • Możliwość komentowania Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu Spółki, planowane zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

ZWZA Ogłoszenie Czerwiec 2022

ZWZA Instrukcje Czerwiec 2022

ZWZA Pełnomocnictwo czerwiec 2022

ZWZA PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI czerwiec 2022

ZWZA PLANOWANE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI czerwiec 2022

ZWZA projekty uchwał czerwiec 2022

ZWZA Regulamin RN tekst jednolity czerwiec 2022

ZWZA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity czerwiec 2022

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2021

Raport Roczny Skonsolidowany grupy kapitałowej Bloober Team 2021

RN Sprawozdanie z działalności 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Bloober Team 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Bloober Team 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF Bloober Team 2021

Sprawozdanie finansowe roczne BLOOBER TEAM SA na 31-12-2021

Sprawozdanie zarządu z działalności Bloober Team S.A. 2021

Sprawozdanie zarządu z działalności grupa kapitałowa Bloober Team 2021

Wniosek Zarządu – zysk 2021