Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 10/2022

 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym §7 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.092,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100).”

§7 ust. 2 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 19.309.260 (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:

a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A;

b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B;

c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C;

d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D,

e) 1.636.270 (milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

BLO_Statut_tekst_jednolity_12.04.2022