Uchwała w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E

  • strictminds
  • 13 kwietnia 2022
  • Możliwość komentowania Uchwała w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E została wyłączona
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że Zarząd spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela Serii E w oparciu o art. 431 §2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 439 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2021 r. Akcje Serii E oferowane były w ramach subskrypcji prywatnej _oferta publiczna_, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Inwestorom, którzy przyjęli ofertę Zarząd Spółki przydzielił 1 636 270 _jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł _jeden grosz_ każda i cenie emisyjnej 6,70 zł _sześć złotych siedemdziesiąt groszy_ każda, z czego Członkowie Zarządu Spółki w ramach wskazanej oferty objęli łącznie 1 035 390 _jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii E.