Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

  • strictminds
  • 29 marca 2022
  • Możliwość komentowania Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, która to uchwała została zmieniona uchwałą nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2021 r. oraz przyjętego na ich podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki Bloober Team Spółka Akcyjna obowiązującego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku _”Program”_ – w związku ze spełnieniem przesłanki nabycia akcji Spółki w okresie obowiązywania Programu, przez podmiot, który posiadał mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w wyniku nabycia akcji Spółki osiągnął lub przekroczył próg 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _o czym Spółka została zawiadomiona w dniu 8 października 2021 r. i o czym informowała raportem bieżącym nr 103 z dnia 8 października 2021 r._, zgodnie z informacją otrzymaną od Trigon Dom Maklerski S.A. Spółka sprzedała w dniu 29 marca 2022 r. 131 024 akcji własnych Spółki osobom uprawnionym wchodzącym w skład kluczowych pracowników Spółki, w ramach transakcji OTC, tj. poza alternatywnym systemem obrotu, po cenie określonej zgodnie z regulaminem Programu, za łączną kwotę 877 860,80 zł.
Spółka do tej pory _z uwzględnieniem dokonanego „splitu” akcji_ sprzedała osobom uprawnionym w ramach Programu łącznie 356 369 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 2,02% kapitału zakładowego Spółki, za łączną kwotę 945 524,68 zł.
Emitent obecnie nie posiada akcji własnych Spółki.