Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

  • strictminds
  • 1 października 2021
  • Możliwość komentowania Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu zgodnie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pismo przewodnie RB TFI 1.10.2021 –

projekty uchwał Projekty uchwał NZW_modyfikacja 2021.10.01

Projekt uchwał NA NWZ 19.10.2021_v3