Raport ESPI 89/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostały w dniu 21 września 2021 roku na rachunek Spółki 3034 akcje własne Emitenta po średniej cenie 19,33 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 330973 akcje własne Spółki _uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r._, stanowiące ok. 1,87% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Emitent posiada 154013 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,87% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.