Raport EBI 11/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r.

  • strictminds
  • 17 września 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 11/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. została wyłączona
Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

ogłoszenie_NWZA_19102021.pdf

Projekt uchwał NA NWZ 19.10.2021.pdf

opinia_Zarządu_.pdf

planowane_zmiany_statutu_spółki_19102021.pdf

Pełnomocnictwo NWZ 19.10.2021.pdf

Instrukcje_NWZ_19.10.2021.pdf