Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.

  • strictminds
  • 23 listopada 2020
  • Możliwość komentowania Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie zmienionego projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r. :

– do punktu 6 ppkt b) porządku obrad – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;

Zgłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniające wyżej wskazany projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Pismo przewodnie RB TFI 8.12.2020 -projekty uchwał

Projekty uchwał po zmianach 23.11.2020