Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej akcjonariusza w zgłoszonych projektach uchwał

  • strictminds
  • 22 października 2020
  • Możliwość komentowania Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej akcjonariusza w zgłoszonych projektach uchwał została wyłączona
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 października 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta _dalej „Akcjonariusz”_, pismo dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w związku z pismem Akcjonariusza dnia 20 października 2020 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 18/2020 oraz w raporcie bieżącym ESPI 61/2020 z dnia 21 października 2020 r.
Sprostowanie dotyczy przekazanych przez Akcjonariusza w dniu 20 października 2020 r. projektów uchwał w zakresie tytułu uchwały dot. pkt 6 ppkt c_ porządku obrad w ten sposób, że zamiast :”Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;”powinien on brzmieć:
„Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody nam nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8_ Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych”
Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniające wyżej wskazany poprawny tytuł uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika

Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Spolki

Pismo_przewodnie_RB_TFI_sprostowanie