Raport bieżący 29/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Draw Distance S.A. dokonanych w dniach 23.06.2020 r. oraz 24.06.2020 r. na rynku zorganizowanym NewConnect, Spółka sprzedała łącznie 2 042 436 akcji Draw Distance S.A. stanowiących 15,58% kapitału zakładowego Draw Distance S.A. oraz 2 042 436 głosów, stanowiących 15,58% w ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzenia Draw Distance S.A. W wyniku dokonania transakcji Spółka posiada 4 587 165 akcji Draw Distance S.A. stanowiących 34,98% w kapitale zakładowym Draw Distance S.A. i uprawniających do 4 587 165 głosów, stanowiących 34,98% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Draw Distance S.A. Do rozliczenia transakcji z dnia 23.06.2020 doszło w dniu 25.06.2020, do rozliczenia transakcji z dnia 24.06.2020 doszło w dniu 26.06.2020 r. Spółka w dniu 26.06.2020 r. zawarła z Draw Distance S.A. umowę, na mocy której zobowiązała się do niezbywania akcji Draw Distance S.A. przez 3 miesiące od dnia zawarcia umowy bez zgody Draw Distance S.A.

W ocenie Spółki dokonanie powyższych transakcji będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki za 2020 rok.