Raport ESPI 26/2020

Temat Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności _w tym głównie należności podatkowej_ na kwotę 515.806,98 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 5 czerwca 2020 r. Dokonanie w/w odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.