RAPORT ESPI 13/2020

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje o otrzymaniu na podstawie art. 69 Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej łącznie: „Fundusze”_ zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, że Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge _dalej: „Fundusz Alpha Hedge”_ przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia przez Fundusz Alpha Hedge w dniu 18 marca 2020 r. transakcji nabycia 13.730 akcji na rynku zorganizowanym NewConnect, rozliczonej w dniu 20 marca 2020 r. _dalej: „Transakcja”_. Przed Transakcją Fundusz Alpha Hedge posiadał 88.000 _słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji Spółki, które stanowiły 4,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 88.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusz Alpha Hedge posiada 101.730 _słownie: sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści_ akcji Spółki, co stanowi 5,76% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 101.730 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 5,76% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 384.003 _słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzy_ akcje Spółki, które stanowiły 21,728% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 384.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,728% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 423.983 _słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy_ akcje Spółki, co stanowi 23,99% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 423.983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 23,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.Treść zawiadomienia z dnia 24 marca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Rockbridge_FIZ_Alpha_Hedge_5%_Zawiadomienie_Bloober_Team