Raport ESPI 9/2020

Temat: Rozszerzenie współpracy spółki zależnej Emitenta: Bloober Team NA z NA Publishing Inc.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o rozszerzeniu współpracy ze spółką NA Publishing Inc. z siedzibą w Tokio, Japonia _o której podjęciu informował raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r._ poprzez zawarcie w dniu 5 marca 2020 r. kolejnej istotnej umowy licencyjno – dystrybucyjnej na dystrybucję gry „Blair Witch” na dodatkową platformę _dalej jako „Gra”_, na terytorium Japonii. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.