Raport EBI 18/2019 Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2019 i 2020

  • strictminds
  • 21 listopada 2019
  • Możliwość komentowania Raport EBI 18/2019 Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2019 i 2020 została wyłączona

Raport Bieżący nr 18/2019

 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2696.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.