Raport EBI 11/2019 Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA Bloober Team Spółka Akcyjna

  • Bloober Team SA
  • 17 września 2019
  • Możliwość komentowania Raport EBI 11/2019 Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA Bloober Team Spółka Akcyjna została wyłączona

Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA Bloober Team Spółka Akcyjna

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) żądanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a) zmiany w składzie RN
b) sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie najbliższych 14 dni, o czym poinformuje w obowiązujący go sposób.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu