Raport EBI 10/2019 Rejestracja w KRS zmiany Statutu Bloober Team S.A.

Rejestracja w KRS zmiany Statutu Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 20 sierpnia 2019 roku powzięła informację o rejestracji w dniu 5 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wskazaną zmianę.

O podjęciu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

Bloober Team Statut (aktualny na dzień 5 sierpnia 2019r.