ZWZA 28.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i instrukcją dla pełnomocnika znajdują się w załącznikach.

Ponadto Zarząd Emitenta mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2017, którego treść znajduje się w załączeniu. Ponadto Rada skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii znajduje się w załączeniu. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jej pokrycie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2017.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia na 28.06.2018

Projekty uchwał na Zgromadzenie

Statut – planowane zmiany

Tekst jednolity Statutu (z proponowanymi zmianami)

Instrukcja

Pełnomocnictwo – wzór

Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty netto za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Opinia Rady dotycząca projektów uchwał WZA

Uchwały podjęte na Zgromadzeniu