Raport bieżący EBI nr 15/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018r. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i instrukcją dla pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

104539-blo-zwza-instrukcja-02.06.2018

104537-blo-zwza-planowane-zmiany-statutu-02.06.2018

104538-blo-zwza-statut-tekst-jednolity-02.06.2018

104535-blo-zwza-projekty-uchwal-02.06.2018

104534-blo-zwza-zwolanie-02.06.2018

104540-blo-zwza-pelnomocnictwo-02.06.2018