Raport bieżący EBI nr 9/2018

Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 15 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 marca 2018 roku kontynuowano po ogłoszonej przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, zwołane na dzień 6 marca 2018 roku. Po ogłoszonej przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach:
1. wyboru Komisji Skrutacyjnej;
2. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
3. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
4. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż Zgromadzenie podjęło w dniu 15 marca 2018 r. wszystkie przewidziane na ten dzień w porządku obrad uchwały.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

uchwaly-podjte-po-przerwie-w-dniu-15-marca-2018-r