Raport bieżący EBI nr 5/2018

Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2017r. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

99348-statutu-tekst-jednolity-projekt

99347-statut-planowane-zmiany-14.02.2018