Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017

Raport Kwartalny nr 28/2017

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, przekazanego przez spółkę Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w dniu 11 maja 2017 r. raportem nr 12/2017, Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść tego raportu w zakresie punktu VII: Informacja na temat dofinansowań ze środków unijnych, o które ubiega się Emitent oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz stanu realizowanych projektów”. Niniejsza korekta związana jest z faktem, iż w pierwotnej wersji raportu doszło we wskazanej części do omyłek pisarskich.

Poniżej przedstawiono zakres popełnionych omyłek i zakres korekt:

– Omyłkowo umieszczono informację o złożeniu w I kwartale 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie prac badawczych w zakresie tworzenia innowacyjnych technologii wykorzystywanych do produkcji gier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek ten został złożony w 2016 r. W I kwartale 2017 r. wniosek był ciągle w trakcie rozpatrywania.

– Omyłkowo podano informację o aplikowaniu przez Emitenta o dofinansowanie z Programu Creative Europe – Media na stworzenie międzynarodowej platformy. Spółka rzeczywiście w I kwartale br. złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Creative Europe – Media jednak dotyczył on projektu „Opus vitae” (działanie: Development Video Games). Maksymalna wartość dofinansowania o jaką aplikowała Spółka wynosi 150 000 euro.

– Emitent doprecyzowuje również informację o projekcie pn. „Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza” (dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego GAMEINN). Projekt ten w I kwartale br. był w fazie przygotowania do realizacji.

Pozostałe dane i informacje z raportu okresowego nie uległy zmianie.

Skorygowana treść raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

28217884_RAPORT_KWARTALNY_ZA_I_KWARTAL_2017R_Korekta-0