Raport bieżący EBI nr 27/2017

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 31.07.2017 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie p.Macieja Niewiadomskiego i Wiceprzewodniczącego Rady w osobie p.Łukasza Rosińskiego.
Życiorysy p.Macieja Niewiadomskiego i p. Łukasza Rosińskiego załączone zostały do Raportu bieżącego EBI nr 26/2017 z dnia 17.07.2017 r. Życiorysy dostępne są również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z § 10 pkt 20 ppkt a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Piotr Babieno – Prezes Zarządu