Raport bieżący EBI nr 23/2017

Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r., publikacja CV kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce kolejne zmiany do opublikowanych projektów uchwał. Zmiany dotyczą uchwał: w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgłoszenie to dotyczy uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie. Projekty wszystkich uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu publikuje informacje o doświadczeniu zawodowym kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, którzy zostali zgłoszeni przez akcjonariuszów Spółki: Pana Andrzeja Zyguły, Pana Marcina Borka, Pana Rafała Małka, Pana Łukasza Rosińskiego i Pana Piotra Jędrasa.

Równocześnie Zarząd Spółki publikuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95680-piotr-jdras-cv

95681-rafal-malek-cv

95682-blo-rn-sprawozdanie-dzialalnosc-2016

95676-zal-1-projekty-uchwal-aktualne-na-13.07.2017

95677-andrzej-zygula-cv

95678-lukasz-rosinski-cv

95679-marcin-borek-cv