Raport bieżący EBI nr 21/2017

Zmiana projektu uchwały ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki. Zgłoszenie to dotyczy uchwały w zakresie sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 lipca 2017 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie.

Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia, wykreśleniu bądź dodaniu następujących postanowień Statutu: § 6 ust. 1, § 7 ust. 4, § 7 ust. 6, § 14 ust. 4, § 15, § 16, § 16a, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 26, § 27 i § 28.

Treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

95429-zal-2-planowane-zmiany-statutu

95430-zal-3-tekst-jednolity-statutu

95428-zal-1-projekty-uchwal-aktualne-na-30.06.2017