Raport bieżący ESPI nr 26/2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej EmitentaZmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) podaje do wiadomości, powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną Emitenta, WFH Games sp. z o.o. działań mających doprowadzić do zmiany nazwy spółki oraz przedmiotu jej działalności.
Nowa nazwa spółki brzmieć będzie Feardemic sp. z o.o. a jej głównym przedmiotem działalności będzie działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
Spółka Feardemic specjalizować się będzie w dystrybucji i marketingu gier indie z gatunku horror psychologiczny, stworzonych przez deweloperów spoza grupy kapitałowej Bloober Team S.A. Obecnie spółka oczekuje na zarejestrowanie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.