Raport bieżący ESPI nr 25/2016

Data sporządzenia: 2016-12-16

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Dokonanie wyboru podmiotów sporządzających prospekt emisyjny Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, że dokonał wyboru podmiotów, które odpowiedzialne będą za sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki, który powstanie w związku z przeniesieniem notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prospekt emisyjny sporządzony zostanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, we współpracy z warszawskim biurem kancelarii prawnej K&L Gates LLP.

Przeniesienie akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany nie będzie połączone z emisją nowych akcji Emitenta.