Raport bieżący ESPI nr 22/2016

Data sporządzenia: 2016-11-23

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Otrzymanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 23 listopada 2016 r. powziął wiadomość o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team poprzez aktywność na rynku amerykańskim i australijskim” w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 135 739,50 zł, co stanowi 50 % wartości projektu.